Stichting 4EVER49 Privacyverklaring

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanner je ervoor kiest deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je een contactverzoek stuurt. In een dergelijk geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige door jou verstrekte informatie

Wij verwerken geen persoonsgegevens over je surfgedrag, geen locatiegegevens, etc. Ook verwerken wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Indien je contact met ons opneemt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om dat contactverzoek te beantwoorden. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke fiscale verplichtingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van jouw contactverzoek
  • Voldoen aan wet- en regelgeving indien wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verwerken.

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te verwezenlijken waarvoor we de data verkregen hebben.

Als je ons een vraag of een contactverzoek stuurt, dan bewaren we jouw persoonsgegevens voor de duur van een jaar in het kader van ons interne kwaliteitssysteem. Na dat jaar worden jouw persoonsgegevens verwijderd tenzij je hebt aangegeven dat wij jouw persoonsgegevens mogen blijven verwerken.

Als we jouw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wet- en regelgeving, dan bewaren we die gegevens zo lang wettelijk verplicht is. Daarna verwijderen we ze.

Daar kunnen we kort over zijn: wij verkopen je gegevens niet aan derden. We delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat nodig is om de hierboven beschreven doelen van de verwerkingen te realiseren. We sluiten in dat geval een passende overeenkomst een dergelijke derde partij die namens ons jouw persoonsgegevens verwerkt, en we zorgen ervoor dat het door die derde partij gerealiseerde niveau van beveiliging passend is.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons in digitale vorm in te zien, aan te passen, te verwijderen en te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om door eventueel gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek sturen naar privacy@stichting4EVER49.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je om nadere identificatie vragen.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 (zegge: vier) weken, op je verzoek. Zodra je verzoek is verwerkt, worden de door jou eventueel voor identificatie verstrekte gegevens verwijderd.

We hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of iemand dit naar waarheid verklaart. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, en om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, neem dan a.u.b. contact met ons op via privacy@stichting4ever49.nl. Wij zullen deze persoonsgegevens dan direct verwijderen.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij nemen de bescherming van je (persoons)gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw (persoons)gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op met privacy@stichting4ever49.nl.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die je naar onze website hebben doorverwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je de websites gebruikt.

Als je een vraag hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je deze stellen via privacy@stichting4ever49.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze webpagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@stichting4ever49.nl.